Kolmårdens kommun

med fokus på medborgarnas behov

Startsida

  • Vi tycker att Norrköpings kommun ska se till att  det genomförs en oberoende utredning för att undersöka om Norrköpingsregionen skulle kunna stärkas av att samhällen utanför Norrköpings tätort bildar egen/egna kommun/-er. Erfarenheter från andra kommuner pekar på att en iscensatt process att eventuellt minska omfattningen på en storkommun har goda möjligheter att i sig påverka hur medborgarnas behov tillgodoses i ytterområdena. 
  • Vi tycker att Norrköpings kommun har hanterat frågan om vägföreningar på ett mycket bristfälligt sätt. 
  • Vår erfarenhet är att dialogen mellan politiker och medborgare i ytterområdena inte fungerar på ett demokratiskt rimligt sätt.   
  • Vi har konstaterat att det finns ett utpräglat stuprörstänk i Norrköpings kommuns förvaltning som måste förändras. 
  • Vi har efterhand fått insikten att det kan vara en fördel att bilda ett tillfälligt lokalt politiskt parti för att sätta en press på de etablerade partierna att ta tillvara ytterområdenas stora utvecklingspotential, vilket hela Norrköpingsregionen skulle tjäna på. 

Att bilda en ny kommun kan spontant kännas som ett alldeles för stort projekt och därmed ett omöjligt alternativ. Vi har därför intervjuat personer i tre andra kommuner som gjort exakt detta som visar att det är möjligt. En gemensam uppfattning bland de intervjuade var att en mindre kommun inneburit många fördelar när de politiska besluten kommit närmare medborgarna (ta del av några av intervjuerna). En studie från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visade bland annat att mindre kommuner med färre än 10 000 medborgare har mer effektiva grundskolor. Det påtalas att kommunsammanslagningar inte alls kan ses som en universallösning för att förbättra kommuners kapacitet att sköta välfärdsuppdragen:

Det här visar också på vikten av vårt lokala självstyre, som utgör grunden för att varje kommun, oavsett storlek, kan utforma verksamheterna med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna, behoven och önskemålen hos medborgarna” (SKR, 2021)

Att tillsätta en oberoende utredning och undersöka förutsättningarna för att likt Söderköping och Finspång (den nya kommunen i Norrköpings
ytterområden skulle få fler invånare än dessa två kommuner) innebär inte per automatik att det ska bildas en ny kommun. Men en sådan utredning kan sätta press på politiker och förvaltning att tillgodose ytterområdenas behov på ett annat sätt – när de ser att det är ett möjligt alternativ. Det är högst troligt att det kommer visa sig vara möjligt med tanke på det befolkningsunderlag och skatteunderlag som finns i ytterområdena.